logo

Adwokat dr Bogna Orłowska-Zielińska


profesjonalna pomoc prawna

|

obsługa klientów indywidualnych

|

profesjonalna obsługa przedsiębiorstw

O KANCELARII

KANCELARIA ADWOKACKA


ADWOKAT DR BOGNA ORŁOWSKA-ZIELIŃSKA


Kancelaria została założona przez Adwokata Bognę Orłowską-Zielińską, doktora nauk prawnych, mediatora, od 2007 r. członka Izby Adwokackiej w Olsztynie, a następnie w Płocku.

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych, pomagając rozwiązywać ich problemy majątkowe i osobiste. Ponadto doradza przedsiębiorcom, prowadząc bieżącą obsługę prawną, negocjując umowy, tak, aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy swoich Klientów.

Wszystkie sprawy traktowane są indywidualnie, z zachowaniem najwyższej staranności, dyskrecji, tajemnicy adwokackiej oraz zasad etyki i godności zawodu.

Standardem w naszej pracy jest profesjonalizm, rzetelność, terminowość i punktualność.

Adwokat Bogna Orłowska-Zielińska wpisana jest również na Listę Stałych Mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku jako Mediator w sprawach cywilnych, rodzinnych i nieletnich, gospodarczych.

Adwokat Bogna Orłowska-Zielińska jest również wykładowcą akademickim na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2010 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych – specjalność prawo karne.

Rozwody i prawo rodzinne

Kancelaria Adwokacka specjalizuje się m.in. sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

Rozwód to zwykle trudne doświadczenie życiowe, a emocje jemu towarzyszące nie zawsze są dobrym doradcą. Działając samodzielnie można popełnić szereg nieodwracalnych błędów.

Zależy mi na Twoim bezpieczeństwie, dyskrecji i sprawnym poprowadzeniu postępowania. Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie i profesjonalnie. Zapewniam kompleksowe wsparcie również w zakresie alimentów, opieki nad dziećmi, władzy rodzicielskiej i podziału majątku.

Rozwód może przebiec szybko i dość bezboleśnie, czasem wymaga jednak dłuższej walki, bywa polem do negocjacji. Z uwagi na moje doświadczenie pomogę przejść przez TEN TRUDNY OKRES w sposób bezpieczny i przemyślany.ZAPEWNIAM POMOC PRAWNĄ NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA ROZWODOWEGO.

Udzielam również porad indywidualnych i sporządzam pisma procesowe.
Standardem w naszej pracy jest:

Profesjonalizm

świadczymy usługi na
najwyższym poziomie


Rzetelność

dokładnie i sumiennie
wykonujemy swoje
obowiązki


Terminowość

każdą usługę wykonujemy
w ustalonym wcześniej
terminie


Punktualność

szanujemy Twój
cenny czas

Usługi

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi w następującym zakresie:
 • Prawo Cywilne

  • sprawy związane z dochodzeniem roszczeń wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych
  • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie (wypadki komunikacyjne, ochrona dóbr osobistych, wyrządzenie szkody czynem niedozwolonym, renta uzupełniająca)
  • sprawy z zakresu własności i praw rzeczowych (ochrona własności lub posiadania, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, służebności, sprawy o eksmisję)
  • sprawy z zakresu ksiąg wieczystych i hipoteki
  • sprawy o uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych
  • windykacja należności
  • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające
  • tworzenie i redagowanie i opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego
 • Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

  • rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa
  • podział majątku wspólnego małżonków
  • dochodzenie roszczeń alimentacyjnych (ustalenie, podwyższenie, obniżenie)
  • władza rodzicielska
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie miejsca pobytu dziecka
  • ustalenie pochodzenia dziecka, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej miedzy małżonkami
  • ustanowienie sprawowanie opieki lub kurateli i inne
 • Prawo Karne

  Zakres usług prawnika obejmuje w szczególności obronę i reprezentowanie podejrzanego/oskarżonego/skazanego/obwinionego w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym, m.in.

  • udział w posiedzeniach aresztowych, składanie wniosków o dokonanie czynności śledztwa, zaznajomienie z materiałami śledztwa;
  • reprezentacja w postępowaniu pierwszoinstancyjnym i odwoławczym, a także w postępowaniach szczególnych (postępowanie uproszczone, nakazowe, przyspieszone, w sprawach z prywatnego aktu oskarżenia);
  • sporządzania nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacja, wniosek o wznowienie postępowania)
  • reprezentacja w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie;
  • reprezentacja w postępowaniu karnym wykonawczym (np. odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie)
  • reprezentacja w sprawach z zakresu prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń
  • porady prawne z zakresu prawa karnego, postępowania karnego i wykroczeń

  Kancelaria udziela również kompleksowej pomocy pokrzywdzonym, występuje w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego, oskarżyciela prywatnego, sporządza prywatne i subsydiarne akty oskarżenia, udziela pomocy w dochodzeniu od oskarżonego roszczeń cywilnych, również poprzez wytoczenie tzw. procesu adhezyjnego.
 • Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

  • reprezentowanie pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących odwołań od wypowiedzenia umów o pracę, odpraw, odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy, kar porządkowych, świadectw pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, pracy w godzinach nadliczbowych i innych z zakresu prawa pracy
  • mobbing
  • dochodzenie roszczeń rentowych i emerytalnych
 • Prawo Administracyjne

  • reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym przed organami administracyjnymi, w tym Samorządowym Kolegium Odwoławczym;
  • reprezentowanie w postępowaniu sądowoadministracyjnym przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
  • środki odwoławcze od decyzji oraz postanowień organów administracyjnych
 • Prawo Medyczne

  Kancelaria w szczególności:
  • reprezentuje pacjentów w postępowaniach o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu tzw. błędu w sztuce lekarskiej
  • reprezentuje lekarzy w postępowaniach o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu tzw. błędu w sztuce lekarskie
 • Prawo Spadkowe

  • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek
  • dotyczące odpowiedzialności za długi spadkowe
  • dotyczące zapisu i polecenia i inne
 • Prawo Gospodarcze

  • obsługa prawna przedsiębiorstw
  • rejestracja spółek prawa handlowego
  • tworzenie i redagowanie umów
  • problematyka z zakresu spółek (z o.o., akcyjnych, jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, partnerskich i cywilnych)
  • pomoc prawna w negocjacjach handlowych
  • reprezentacja w sprawach gospodarczych przed sądami oraz sądami polubownymi,

PrzedsiębiorcyKancelaria Adwokacka prowadzi kompleksową i bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, innych jednostek organizacyjnych, a także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki cywilnej.


Na zlecenie Klientów sporządzamy opinie i ekspertyzy prawne, udzielamy wyjaśnień w zakresie interpretacji przepisów prawnych oraz opiniujemy i proponujemy rozwiązania istniejących zagadnień, pojawiających się w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.


W zależności od potrzeb Klienta, oferujemy stałą i kompleksową obsługę prawnika na zasadach stałego zlecenia, w tym również w siedzibie Klienta lub pomoc doraźną w rozwiązywaniu konkretnych problemów.


Zapewniamy elastyczne i komfortowe zasady i warunki współpracy. Działania prawnika obejmują w szczególności:

 • stałą, kompleksową, ale także i doraźną obsługę prawną przedsiębiorstwa
 • pomoc w wyborze formy i założeniu działalności gospodarczej
 • opracowywanie dokumentacji rejestrowej przedsiębiorstw i reprezentacja przed organami rejestrowymi
 • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej: statutów, umów spółek, aktów założycielskich, regulaminów
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodarczych
 • sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji
 • udzielanie wyjaśnień i interpretacji przepisów prawnych
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych i przedsądowych.


Mediacja


Adwokat dr Bogna Orłowska-Zielińska jest Mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Płocku.


MEDIACJE TO SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW POLEGAJĄCY NA PRÓBIE WYPRACOWANIA POROZUMIENIA W OBECNOŚCI BEZSTRONNEGO, NEUTRALNEGO MEDIATORA.

Mediacje prowadzone przez adwokat Bognę Orłowską-Zielińską odbywają się w siedzibie Kancelarii w Płocku lub też w innym dogodnym miejscu, ustalonym przez Strony.

Kancelaria prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego i gospodarczego.

Mediacje w szczególności obejmują sprawy rozwodowe, rodzinne, alimentacyjne, spadkowe, sprawy gospodarcze.

Substytucje

Kancelaria Adwokacka przyjmuje zlecenia dalszego zastępstwa procesowego od adwokatów i radców prawnych z całej Polski do występowania przed Sądami województwa mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.

Koszty substytucji są każdorazowo przy uwzględnieniu okoliczności danej sprawy (jej złożoności, czasu trwania, kosztów dojazdu poza Płock itp.).

Porady online


Adwokat świadczy również doradztwo prawne za pośrednictwem Internetu (ONLINE). Pomoc prawna obejmuje porady prawne, opinie prawne oraz sporządzanie umów i pism procesowych, konsultacje w zakresie spraw sądowych. Prosimy o opisanie stanu faktycznego czy też wskazanie rodzaju usługi.

W ciągu 12-24 godzin nasza kancelaria prawna skontaktuje się z Tobą, przedstawimy wycenę usługi. Wycena usługi, jak i zapoznanie się z przedstawionym przez Państwa stanem faktycznym są bezpłatne.

Cena porady prawnej/opinii/pisma procesowego uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka


Kancelaria Adwokacka ul. Grodzka 9/4
09-402 Płock


+48 664 024 292


kancelaria@adwokatoz.plNIP 739 351 34 43

REGON 281090459


Konto mBank
10 1140 2004 0000 3402 7590 0676